28 września 2023

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

2 min read
fundusz walutowy

Korzystając z kantora internetowego, wymieniając gotówkę lub prowadząc inwestycje, powinieneś wiedzieć, że za globalną współpracą walutową i zapewnieniem stabilności finansowej stoi Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) to organizacja powołana w ramach ONZ. Zrzesza 190 krajów. Zajmuje się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie.

Główne założenia MFW (określone w art. 1 Statutu) to przede wszystkim promowanie międzynarodowej współpracy monetarnej, wspieranie międzynarodowego handlu oraz dbanie o stabilizację kursów walutowych. Dodatkowym celem jest dążenie do wysokiego zatrudnienia w krajach członkowskich, wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a także udzielanie wsparcia państwom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy utworzono 22 lipca 1944 r. na podstawie umowy międzynarodowej zawartej w Bretton Woods w USA. Działalność operacyjną rozpoczął on jednak dopiero w 1947 r. Aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie systemu walutowego, każdy kraj członkowski ma obowiązek udostępniania MFW niezbędne dane do sprawowania nadzoru. Polska należała do MFW od chwili jego założenia do 1950 roku (wtedy wystąpiła z członkostwa). Ponowny wniosek o przyjęcie złożyła w 1981 roku, a 5 lat później (w 1986r.) została jego członkiem.

Czynności MFW opierają się na czterech funkcjach. Regulacyjnej, czyli ustanawianiu norm i wzorców działania w sferze międzynarodowych stosunków finansowych. Kredytowej, polegającej na dostarczaniu krajom członkowskim dodatkowych źródeł finansowania w postaci udzielania różnych kredytów. Konsultacyjnej działającej przez usługi konsultacyjne i współpracę krajów członkowskich oraz jako forum wymiany doświadczeń między krajami w radzeniu sobie z problemami natury gospodarczej. Kontrolnej, czyli nadzorowaniu uzgodnionych programów dostosowawczych i weryfikacji celów na jakie przeznaczane są środki kredytowe

Jeśli chodzi o strukturę MFW to składa się ona z Rady Gubernatorów, Rady Wykonawczej oraz Dyrektora Zarządzającego, który jest wybierany przez Radę Wykonawczą i jest jej przewodniczącym. Przedstawicielami Rady Gubernatorów są zazwyczaj ministrowie finansów lub prezesi banków centralnych poszczególnych państw członkowskich. Spotykają się raz w roku. Rada Wykonawcza składa się z 24 osób, które są wybierane przez Radę Gubernatorów. Kraje takie jak: Stany Zjednoczone Japonia, Chiny, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Arabia Saudyjska mają na stałe przypisanego członka. Resztę wybiera się spośród krajów pogrupowanych w geograficznych okręgach. Na czele Rady Wykonawczej, a zarazem na czele MFW, stoi dyrektor zarządzający. Od 2019 roku jest to Kristalina Georgiewa z Bułgarii.